%0 Generic
%T Otsubo, Katsuhisa
%K Architektur
%U https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-67-conart-b2FpOjprdWU6OjkwMDQ3ODU4/
Download citation