%0 Generic
%T Kloster Chorin
%A Messbildstelle Dresden
%K Architektur
%U https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-67-b2FpOmRldXRzY2hlZm90b3RoZWsuZGU6YTg0NTA6Om9ianw3MTM3NTU0OHxkZl9tYnNfMDA5MjMzNV8wNDM/
Download citation