%0 Generic
%T Gotha. Orangerie
%A Messbildstelle Dresden
%K Architektur
%U https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-67-b2FpOmRldXRzY2hlZm90b3RoZWsuZGU6YTg0NTA6Om9ianw3MTM2ODY5NnxkZl9tYnNfMDA5MzA1OV8wMDE/
Download citation