@misc {b2FpOmRldXRzY2hlZm90b3RoZWsuZGU6YTg0NTA6Om9ianw3MTg1MjIzOHxkZl9hc18wMDAwMDEy,
author = { Sperber, Achim },
title = { Indien. Salem 4 },
keywords = { Weltsichten , Arts },
year = {unknown},
url = { https://katalog.arthistoricum.net/id/b2FpOmRldXRzY2hlZm90b3RoZWsuZGU6YTg0NTA6Om9ianw3MTg1MjIzOHxkZl9hc18wMDAwMDEy/ }
}
Download citation