Zum Inhalt springen

 1. Magnenat Thalmann, Nadia; Patrikalakis, Nicholas; Wolter, Franz Erich; Peng, Qunsheng

  Editorial

  The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS , 2013

  Enthalten in: The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS

  OLC Kunst und Kunstwissenschaft

 2. Todo, Hideki; Anjyo, Ken; Yokoyama, Shun'ichi

  Lit-Sphere extension for artistic rendering

  The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS , 2013

  Enthalten in: The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS

  OLC Kunst und Kunstwissenschaft

 3. Jin, Jung-Hwan; Shin, Hyun Joon; Choi, Jung-Ju

  SPOID: a system to produce spot-the-difference puzzle images with difficulty

  The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS , 2013

  Enthalten in: The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS

  OLC Kunst und Kunstwissenschaft

 4. Li, Chunyuan; Ben Hamza, A.

  A multiresolution descriptor for deformable 3D shape retrieval

  The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS , 2013

  Enthalten in: The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS

  OLC Kunst und Kunstwissenschaft

 5. Fadaifard, Hadi; Wolberg, George

  Image warping for retargeting garments among arbitrary poses

  The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS , 2013

  Enthalten in: The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS

  OLC Kunst und Kunstwissenschaft

 6. Tong, Jing; Liu, Ligang; Zhou, Jin; Pan, Zhigeng

  Mona Lisa alive

  The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS , 2013

  Enthalten in: The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS

  OLC Kunst und Kunstwissenschaft

 7. Wang, Xun; Yang, Wenwu; Peng, Haoyu; Wang, Guozheng

  Shape-aware skeletal deformation for 2D characters

  The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS , 2013

  Enthalten in: The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS

  OLC Kunst und Kunstwissenschaft

 8. Qiu, Nina; Fan, Ran; You, Lihua; Jin, Xiaogang

  An efficient and collision-free hole-filling algorithm for orthodontics

  The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS , 2013

  Enthalten in: The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS

  OLC Kunst und Kunstwissenschaft

 9. Luo, Pei; Wu, Zhuangzhi; Xia, Chunhe; Feng, Lu; Ma, Teng

  Co-segmentation of 3D shapes via multi-view spectral clustering

  The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS , 2013

  Enthalten in: The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS

  OLC Kunst und Kunstwissenschaft

 10. Bie, Xiaohui; Wang, Wencheng; Sun, Hanqiu; Huang, Haoda; Zhang, Minying

  Intent-aware image cloning

  The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS , 2013

  Enthalten in: The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS

  OLC Kunst und Kunstwissenschaft

 11. Zhu, Chen; Leow, Wee Kheng

  Textured mesh surface reconstruction of large buildings with multi-view stereo

  The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS , 2013

  Enthalten in: The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS

  OLC Kunst und Kunstwissenschaft

 12. Altantsetseg, Enkhbayar; Muraki, Yuta; Matsuyama, Katsutsugu; Konno, Kouichi

  Feature line extraction from unorganized noisy point clouds using truncated Fourier series

  The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS , 2013

  Enthalten in: The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS

  OLC Kunst und Kunstwissenschaft

 13. Liu, Shengjun; Brunnett, Guido; Wang, Jun

  Multi-level hermite variational interpolation and quasi-interpolation

  The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS , 2013

  Enthalten in: The visual computer : international journal of computer graphics : official journal of the Computer Graphics Society, CGS

  OLC Kunst und Kunstwissenschaft