Zum Inhalt springen

  1. Holzer, Jenny [ Illustrator/In ]

    Jenny Holzer : Xenon

    Amsterdam : Idea Books [Vertrieb], 2001 ; Amsterdam : INK, Tree Editions, 2001

    SLUB Dresden , documenta archiv Kassel