Zum Inhalt springen

  1. Holzer, Jenny

    Jenny Holzer : Xenon

    Amsterdam, Idea Books [Vertrieb], 2001

    documenta archiv Kassel , SLUB Dresden