TY - GEN
AU - Davydova, Sofʹja Aleksandrovna
TI - Al'bom' uzorov' russkich' kruzev'
KW - Ethnologie (Volks- und Völkerkunde)
PY - 1885
PY - 2015
UR - https://katalog.arthistoricum.net/id/0-1658741544
ER -
Download citation