%0 Book
%T Portréty italských pamětihodností v kresbách a historických fotografiích z liechtensteinských sbírek = Portraits of Italian monuments on drawings and historic photographs from the Liechtenstein collections
%A Czajkowski, Petr
%A Kroupa, Petr
%A Trnková, Petra
%7 Vyd. 1
%@ 9788087104941
%K Bildband
%K Italien
%K Baudenkmal
%K Geschichte 1850-1900
%K Liechtenstein Familie
%K Schloss Lednice Lednice
%K Architekturzeichnung
%K Architekturfotografie
%K Sammlung
%D 2012
%X Text engl. und tschech
%U https://katalog.arthistoricum.net/id/0-1613496907
Download citation