@book {0-1613496907,
author = { Czajkowski, Petr AND Kroupa, Petr AND Trnková, Petra },
title = { Portréty italských pamětihodností v kresbách a historických fotografiích z liechtensteinských sbírek = Portraits of Italian monuments on drawings and historic photographs from the Liechtenstein collections },
edition = { Vyd. 1 } ,
isbn = {9788087104941},
keywords = { Bildband , Italien , Baudenkmal , Geschichte 1850-1900 , Liechtenstein Familie , Schloss Lednice Lednice , Architekturzeichnung , Architekturfotografie , Sammlung },
year = {2012},
abstract = {Text engl. und tschech},
url = { https://katalog.arthistoricum.net/id/0-1613496907 }
}
Download citation