%0 Book
%T Kroupa Ivan Kroupa, projekty 1988 - 1993, projects 1988 - 1993; [... Ivan Kroupa exhibition, presented at Akademie Schloss Solitude Stuttgart in September 1993]
%A Kroupa, Ivan
%A Akademie Schloss Solitude
%A Ivan Kroupa Exhibition <1993, Stuttgart>
%K Ausstellungskatalog
%K Kroupa, Ivan
%K Architekturzeichnung
%D 1993
%X Ausstellungskatalog. - Text tschech. und engl
%U https://katalog.arthistoricum.net/id/0-1108669786
Download citation